Fire Of Rings
services

הגן על המידע שלך

אפליקציה לאבטחת מידע בטלפון הנייד, האפליקציה מנהלת כניסה ויציאה של מידע מהטלפון, הפסקת ריצה של אפליקציות לא בשימוש, מגנה על המשתמש מחדירה לא מאושרת של גורמים חיצונים, מאפשרת למשתמש ליצור תיקיות מוצפנות ומאובטחות בטלפון. זה בטוח לתקשר.